Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Verkiezingen: Door de toenemende werkloosheid dreigt een steeds groter aantal jongeren buiten de boot te vallen. Wat zijn jullie plannen om dit te voorkomen?

Blog

Verkiezingen: Door de toenemende werkloosheid dreigt een steeds groter aantal jongeren buiten de boot te vallen. Wat zijn jullie plannen om dit te voorkomen?

UPDATE 26-2: Reactie PvdA toegevoegd
UPDATE:
Reactie OPA Katwijk toegevoegd.

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder mag gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze heeft de redactie van Kattuk.nl de deelnemende partijen een aantal vragen gesteld over voor jongeren belangrijke thema’s.
Elke dinsdagavond vind je de antwoorden op de vraag van die week hier op Kattuk.nl.

Vorige week ging de vraag over WONEN.

De vraag van deze week gaat over het Thema WERKEN:

Door de toenemende jeugdwerkloosheid dreigt een steeds groter aantal Katwijkse jongeren (18-27 jaar) buiten de boot te vallen. Wat zijn jullie plannen om dit te voorkomen?

En wat hebben jullie de afgelopen vier jaar gedaan om dit te voorkomen?

Hierna de reacties van het CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie, VVD, SGP, Kies Katwijk, Hart voor Katwiijk en D66. De PvdA heeft gemaild dat hun reactie er zsm aankomt.

Van OPA Katwijk en Jezus Leeft hebben we helaas weer geen reactie ontvangen, het lijkt erop dat deze partijen niet op jouw stem zitten te wachten. Maar goed.. ook dat is een keuze..

Reactie CDA

Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen zijn talenten benut en meedoet in de maatschappij. Jeugdwerkeloosheid is een belangrijk aandachtspunt in de komende raadsperiode.

Het CDA investeert in bestrijding van jeugdwerkloosheid door:

a. In te zetten op sollicitatietraining en werkervaringsplaatsen
b. Bij gemeentelijke aanbestedingen eisen te stellen over aannemen van jeugdige werklozen
c. Jongeren met een gesubsidieerde stage werkervaring op te laten doen (startersbeurs)

In de afgelopen periode is, naast bovenstaande punten, ook geïnvesteerd in het vitaal houden van de Katwijkse economie door bijvoorbeeld: te investeren in bedrijventerreinen, het laag houden van de belastingen, het stimuleren van de woningbouw.

 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie GemeenteBelangen: door Nadine de Koning, nr. 10 op de lijstFoto Nadine de Koning GemeenteBelangen

GemeenteBelangen richt zich op jongeren die uit beeld zijn, omdat zij niet werken, geen uitkering krijgen en niet (meer) op school zitten.

Daarom wil GB ‘kansvergrotende training op werk’ en werkstages bij bedrijven met als doel een reguliere baan of een combinatie van werken en leren.

Maar ook dat de gemeente laaggeschoolden jongeren in contact brengt met het bedrijfsleven, waarbij bedrijven jongeren trainen op het gebied van communicatie, oriëntatie en sollicitatievaardigheden.

Om te komen tot een succes moet de gemeente bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid goed samenwerken met andere gemeenten, ondernemers en (welzijns)organisaties die actief zijn in de regio.

 

Website
Weblog
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie ChristenUnie: door Gerard Mostert jr., raadslid ChristenUnieGerard Mostert jr.

Werk is van enorm groot belang. Als je werkt verdien je zelf je geld en heb je sociale contacten.

De ChristenUnie wil meer werk naar Katwijk halen. Nu is Katwijk nog té afhankelijk van de bloemen, vis en bouw.

De aansluiting van school naar werk moet beter en daarom komen er meer stage/werk plekken voor de Katwijkse jongeren.

De afgelopen vier jaar hebben we de lasten van ondernemers verlaagd en daarmee de werkgelegenheid gestimuleerd. Dat kan nog meer en daar gaat de ChristenUnie voor!

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie VVD: door Bastiaan Zuyderduyn, nr. 5 op de lijstBastiaan-Zuyderduyn-VVD

Facebook

 

De gemeente Katwijk is uniek in de regio vanwege de vele arbeidsintensieve bedrijven die hier zijn, zoals Flora Holland en Beckers, maar ook veel zelfstandigen zonder personeel.

Om deze industrie voor Katwijk te behouden met voldoende werkgelegenheid voor jongeren is de afgelopen jaren de bereikbaarheid verbeterd, alsmede de contacten met de gemeente.

Voor de komende tien jaar heeft VVD Katwijk een visie, waarbij met de uitbreiding van Leiden BioScience naar Katwijk, gecombineerd met behoud van reeds bestaande bedrijven, de komst van een Zeejachthaven, verbeterde contacten tussen scholen en bedrijven en niet te vergeten een verbeterde infrastructuur, onze gemeente voor bedrijven en inwoners nog aantrekkelijker gemaakt wordt.

Zo blijft er ook in de toekomst meer dan voldoende werkgelegenheid in Katwijk.

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie SGP: door Wim van Duijn, raadslid SGPWim van Duijn 

Bij een slecht draaiende economie loopt de jeugdwerkeloosheid snel op. Daar hebben gemeenten weinig invloed op.
Toch moet er stevig ingezet worden om jongeren aan een baan te helpen! Gemeente, bedrijven en onderwijs dienen daarom intensief samen te werken.

Het halen van een diploma is belangrijk, want zonder zo’n ‘startkwalificatie’ heb je minder kans op een baan.
Jongeren zouden ook geholpen kunnen worden om juist die opleiding te kiezen, die kans biedt op werk.

Een idee is de Jeugdgarantie: dit garandeert jongeren na vier maanden werkeloosheid een baan, stageplek of herscholing.

SGP wil bedrijven, die werk maken van werk, belonen.

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie PvdA: door Jan Wassenaar, nr. 5 op de lijst en werkzaam bij het UWVJan Wassenaar

De PvdA is van mening dat iedere werkloze er 1 teveel is.
Jongeren zonder werk moeten niet aan hun lot overgelaten worden. Een goede begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente is van belang.
Ze moeten door maatwerk of leer/werkplaatsen meer kansen geboden worden om een baan te krijgen. Een goed contact van de gemeente met het lokale bedrijfsleven is daarbij van groot belang.
Scholen en werkgevers moeten nauwer samenwerken om te zorgen dat jongeren opgeleid worden voor de beroepen die het bedrijfsleven vraagt.
Daarnaast moet de gemeente ervoor zorgdragen dat bedrijven zich hier makkelijker kunnen vestigen of uitbreiden. Ook dit zal werkgelegenheid opleveren. Niet alleen BioScience, maar ook bijv. traditionele produktiebedrijven moeten een plek kunnen vinden binnen de gemeentegrenzen zodat voor alle niveaus werkgelegenheid word gecreëerd.
Dat is waar de PvdA Katwijk zich de komende jaren voor wil inzetten.

Reactie OPA Katwijk: door Kees Kraaijenoord, Initiatiefnemer OPA Katwijk

Kees

OPA Katwijk maakt zich uiteraard ook zorgen om de jeugdwerkloosheid. Wij hebben immers ook (klein)kinderen.

Helaas heeft de regering ingezet op langer doorwerken van ouderen.
De werkgelegenheid, die vanzelf zou toenemen vanwege het met pensioen gaan van de grijze golf, blijkt ook niet goed door te zetten.

Wel is OPA Katwijk verheugd dat in 2014 en 2015 specifiek in vacatures gevraagd mag worden naar jongeren tussen 18 en 27 jaar of naar 50-plussers.

(In de afgelopen vier jaar was OPA Katwijk nog niet politiek actief)

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie Kies Katwijk: door Jos de Best, nr. 3 op de lijstjos

Helaas heeft de Gemeente niet veel mogelijkheden om zelf banen te scheppen maar we kunnen veel doen door bedrijfsvestiging te stimuleren.

KiesKatwijk wil het Vliegveld Valkenburg gebruiken om daar innovatieve bedrijven te vestigen. We willen onderzoeken of Valkenburg een zakenvliegveld kan worden zodat daar luchtvaartgebonden industrie en dienstverlening kan komen.

De gemeente Katwijk richt zich vooral op toerisme maar dat levert nauwelijks (hoogwaardige) banen op.
Wij willen dat Katwijk zich samen met de regio richt op initiatieven om de economie te versterken.

Het gemeentebestuur is erg druk bezig met projectontwikkelaars maar mensen zonder baan kunnen geen huizen kopen.

Meer op www.kieskatwijk.nl

Website
Facebook
Twitter

Reactie Hart voor Katwijk: door Anita van Ginkel, fractievoorzitter en lijsttrekker Hart Voor KatwijkANITA-VAN-GINKEL-B-021KL

Jeugdwerkloosheid is een landelijk probleem. De gemeente Katwijk heeft nauwelijks invloed op jeugdwerkloosheid. Partijen die anders beweren bedriegen je.

Wat Hart Voor Katwijk betreft zijn er voor jongeren twee opties: of je werkt of je leert. Met dat laatste vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Belangrijk, nu hoger gediplomeerden lager gediplomeerden in banen verdringen (bv. HBO-ers die banen innemen van MBO-ers).

Daarnaast moeten jongeren eerder denken aan voor zichzelf beginnen.
Een eigen bedrijf aan huis starten moet makkelijker worden.

Met landelijk geld kan de gemeente proberen meer stageplaatsen bij bedrijven bevorderen.

Hart Voor Katwijk is een nieuwe politieke partij met frisse ideeën.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter


Reactie D66: 
door Ralf Boland, lijsttrekker van D66 KatwijkRalf-d66-1

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. D66 wil dat de gemeente Katwijk actief samenwerkt met scholen, opleidingsinstituten en werkgevers, om het opleidingsaanbod en de arbeidsmarktvraag op elkaar af te stemmen.

Voor die jongeren die al klaar zijn met hun opleiding wil D66 dat Katwijk kijkt naar deelname aan het sectorplan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met dit plan maken gemeenten banen voor jongeren en investeren zij in de loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers. Gemeenten die hieraan meedoen, kunnen subsidie krijgen van het ministerie van SZW.

Omdat we een nieuwe partij zijn, kunnen we niet ingaan op wat we als partij al gedaan hebben in de afgelopen raadsperiode.

—————————————————————————————————-
Tot zover de reacties van de politieke partijen.
.
Volgende week de volgende vraag:
.
.

Wat vinden jullie van het SKA Oud en Nieuwfeest dat jaarlijks wordt gehouden op Parkeerterrein Noordduinen?

En hoe zien jullie de toekomst van dit feest?

Geschreven door: Redactie

Comments: 4

Laat een reactie achter

X