Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe gaan jullie het tekort aan betaalbare (huur)woningen (in Katwijk) voor Katwijkse jongeren oplossen?

Blog

Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe gaan jullie het tekort aan betaalbare (huur)woningen (in Katwijk) voor Katwijkse jongeren oplossen?

UPDATE 19-2: Reacties van de ChristenUnie en Kies Katwijk toegevoegd. Van alle partijen hebben alleen OPA Katwijk en Jezus Leeft nu nog niet gereageerd.

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder mag gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze heeft de redactie van Kattuk.nl de deelnemende partijen een aantal vragen gesteld over voor jongeren belangrijke thema’s. Elke dinsdagavond vind je de antwoorden op de vraag van die week hier op Kattuk.nl.

De vraag van deze week gaat over het Thema WONEN:

Hoe gaan jullie het tekort aan betaalbare (huur)woningen (in Katwijk) voor Katwijkse jongeren oplossen?

En wat hebben jullie daar de afgelopen 4 jaar aan gedaan?

Van de 11 aan de verkiezingen deelnemende partijen hebben het CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie, VVD, SGP, PvdA, Kies Katwijk, Hart voor Katwijk en D66 de moeite genomen de vraag te beantwoorden.

Van de partijen OPA Katwijk en Jezus Leeft hebben we helaas (nog) geen reactie ontvangen.

Hierna de antwoorden..

Reactie CDA: door Willem van Duijn, lijsttrekker CDA KatwijkWillem van Duijn

Het CDA heeft afgelopen periode, ondanks de crisis op de woningmarkt, veel betaalbare woningen voor jongeren kunnen realiseren . Een aantal voorbeelden:

-In Katwijk (Rijnsoever Noord) en Rijnsburg (Westerhage, De Bloem en Waterklaver) zijn en worden en worden nog steeds sociale huurwoningen en/of koop woningen voor starters gebouwd.

-In Vallenburg (’t Duyfrak) worden op dit moment 100 sociale huurwoningen gebouwd.

Ook de komende jaren wil het CDA doorgaan met gericht bouwen voor starters. Verder wil het CDA op locaties die op langere termijn zijn aangewezen als bouwlocatie en al beschikbaar zijn, tijdelijke woonvoorzieningen voor jongeren maken.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie GemeenteBelangen: door Pieter Kuijt, raadslid GemeenteBelangenFoto Pieter Kuijt

Facebook
Weblog

Nog vóór de afgelopen vier jaar hebben wij als GemeenteBelangen al geijverd voor het instellen van een klankbordgroep bestaande uit personen en instanties die met de Katwijkse woningmarkt te maken hebben en initiatieven ontplooien om de woningmarkt in beweging te krijgen.
Daarnaast hebben wij ons altijd sterk gemaakt voor het beschikbaar stellen van startersleningen zodat jongeren makkelijker een woning kunnen kopen.

We zijn voorstander geweest van het splitsen van grote appartementen in kleinere startersappartementen (bijvoorbeeld in de Waterklaver en De Bloem).

De gemeenteraad heeft géén directe invloed op goedkope huurwoningen. Het rijksbeleid, denk maar aan de verhuurdersheffing, kan wel van invloed zijn.

Website
Weblog
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie ChristenUnie: door Gerard Mostert jr., raadslid ChristenUnie

Gerard jr.

In de afspraken die we met de woningbouwcorporatie maken willen we dat er duurzame en goedkope huurwoningen beschikbaar blijven voor onze Katwijkse jongeren.

De ChristenUnie heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet om woningen energiezuiniger te maken zodat niet alleen de woonlasten maar ook de energielasten omlaag gaan. Want goed omgaan met de schepping is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee!

Een woning is voor jongeren in Katwijk van groot belang. Dus jongeren kunnen makkelijk kopen en huren door goede en goedkope woningen. Daar gaat de ChristenUnie voor!

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie VVD: door Bastiaan Zuyderduyn, nr. 5 op de lijst

Bastiaan Zuyderduyn VVD

Facebook

De VVD maakt sinds 2010 deel uit van het college. Sindsdien zijn de procedures voor het (ver)bouwen van een huis versoepeld dankzij de komst van een stadsbouwmeester.
Daarnaast is besloten in de Woonvisie van 2012 om meer vraaggericht te gaan bouwen. Door de financiële crisis zijn ten slotte de huizenprijzen met zo’n 20% gedaald.

In de komende raadsperiode wil VVD Katwijk het projectontwikkelaars makkelijker maken om betaalbare woningen te bouwen door het verstrekken van gronden voor een marktconforme (en door de crisis goedkopere) prijs en de “flexibilisering” van bestemmingsplannen, waardoor bouwplannen veel makkelijker kunnen worden aangepast aan de vraag.

In het verkiezingsprogramma in paragraaf 3.2 kun je hierover meer lezen.

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie SGP: door Gerard van Delft, raadslid SGP SGP

De S.G.P. is voor een evenwichtige woningmarkt. Dat betekent: zoveel mogelijk maatwerk voor jongeren, senioren, en gezinnen. Het garanderen van voldoende starterswoningen is notabene nummer 1 bij wonen in ons verkiezingsprogram!

De S.G.P. wil niet dat de jeugd moet wegtrekken. Dat zou echt slecht voor (Kattuk) Katwijk zijn. Immers wie de jeugd heeft …,heeft de toekomst! Dat is investeren in de samenleving van morgen.

Dunavie heeft als woningverhuurder een belangrijke rol in de zorg voor voldoende (betaalbare)huurwoningen.

Het S.G.P.-speerpunt startersleningen is weer vlot getrokken.

Het recent ontwikkelde Stimukans voor doorstroming binnen de woningmarkt heeft de steun van de S.G.P.

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie PvdA: door Matthijs van Tuijl, raadslid (en fractiesecretaris) PvdA Katwijkmatthijs PvdA

Twitter
Facebook

Laat ik voor huur en koop iets zeggen. Als het om huurwoningen gaat is het belangrijk dat we nu eens veel hardere afspraken maken over de huurprijzen met Dunavie (de eigenaar van die woningen). Het is heel raar dat er heel veel huizen leeg staan, maar mensen wel een woning willen. Dan zijn de prijzen dus te hoog.

Voor koopwoningen moeten we eens huizen gaan bouwen die niet gelijk 2 ton kosten, bouw nu eens wat meer huizen die de helft kosten en alsjeblieft die startersleningen moeten volgens ons echt blijven!
De afgelopen 4 jaar waren wij niet aan de macht, tijd voor verandering dus ;).

Reactie Kies Katwijk: door Jos de Best, nr. 3 op de lijst van Kies Katwijkjos

KiesKatwijk is van mening dat het roer ook op het terrein van de volkshuisvesting om moet. We moeten van een ‘kopersland’ een ‘huurdersland’ worden en Katwijk moet de komende jaren zijn energie voornamelijk richten op het produceren van goedkope huurwoningen, met name ook voor specifieke doelgroepen als jongeren en ouderen.Mensen kochten geen woning omdat ze zo graag een eigen bezit wilden of omdat ze hun overtollige geld wilden beleggen. Ze kochten een huis omdat ze moesten wonen en er geen betere alternatieven waren.Nu kopen voor steeds meer mensen problematisch wordt zal de vraag naar betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen.KiesKatwijk is van mening dat als corporaties niet in staat zijn om nieuwe huurwoningen te bouwen de gemeente deze taak zelf ter hand moet nemen. Het is in den lande bewezen dat dit een begaanbare weg is.

Website
Facebook
Twitter

Reactie Hart voor Katwijk: door Anita van Ginkel, fractievoorzitter en lijsttrekker Hart Voor KatwijkANITA VAN GINKEL B 021KL

 

Hart Voor Katwijk is een nieuwe partij die wil dat jongeren die willen blijven wonen in Katwijk, daar ook de kans toe hebben. We willen voorkomen dat ze naar een andere gemeente moeten verhuizen omdat er in Katwijk geen betaalbare huur- of koopwoning is.

Door de economische crisis wordt er minder verhuisd. We willen de woningmarkt in Katwijk in beweging krijgen door vooral inzetten op verbeterde doorstroming en scheef wonen ontmoedigen.De uitvoering van het woonbeleid ligt echter grotendeels bij andere partijen dan een gemeente. Dus hierover goede afspraken maken met woningcorporatie Dunavie en projectontwikkelaars.We zijn tegen het plan van de VVD om vooral studentenwoningen in Katwijk te gaan bouwen omdat dit ten koste gaat van de andere Katwijkse jongeren.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter


Reactie D66: door Ralf Boland, lijsttrekker van D66 KatwijkRalf-d66-1

Op dit moment is de wachttijd voor starters op de huurmarkt in Katwijk maar liefst zes jaar, dit vindt D66 onacceptabel. Een belangrijke oorzaak is dat mensen te lang blijven wonen in een sociale huurwoning, terwijl het inkomen (inmiddels) te hoog is (het zgn. scheefwonen).

D66 wil ‘scheefwoners’ stimuleren om door te stromen. Wat D66 betreft begint dit bij het realiseren van meer betaalbare koopwoningen. Dit stimuleert de bouw, de doorstroming van huur naar koop en vergroot de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor jongeren en anderen die nù een betaalbare huurwoning nodig hebben (en niet over zes jaar!).

Omdat we een nieuwe partij zijn, kunnen we niet ingaan op wat we als partij al gedaan hebben in de afgelopen raadsperiode.
—————————————————————————————————-
Tot zover de reacties van de politieke partijen.
.
Volgende week de volgende vraag:
.
.
Door de toenemende jeugdwerkloosheid dreigt een steeds groter aantal Katwijkse jongeren (18-27 jaar) buiten de boot te vallen. Wat zijn jullie plannen om dit te voorkomen?
.
.
En wat hebben jullie de afgelopen vier jaar gedaan om dit te voorkomen?
.
.
@OPA Katwijk en Jezus Leeft: wil je ook dat je standpunt door honderden Katwijkse jongeren vanaf 18 jaar wordt gelezen (niet geheel onbelangrijk in verkiezingstijd, maar daar hebben jullie vast meer verstand van) stuur dan alsnog een mail naar info@kattuk.nl (of zorg voor actuele contactgegevens op je eigen en andere websites)

Geschreven door: Redactie

Comments: 4

Laat een reactie achter

X