Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk

Blog

Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk

Het college en de raad willen de verkeersveiligheid in Katwijk verbeteren. Daarom heeft het college besloten om een verkeersveiligheidsplan op te stellen. Met dit plan wil de gemeente meer en beter inzicht krijgen en maatregelen nemen om Katwijk verkeersveiliger te maken.

De gemeente vindt het belangrijk om vooral samen met andere partijen de verkeersveiligheid in Katwijk aan te pakken. Hiervoor is de afgelopen periode een breed participatietraject ingezet met inwoners en professionals van belangenorganisaties. De interactieve kaart op de website www.verkeersveiligkatwijk.nl , de straatinterviews met bewoners en de verschillende bijeenkomsten met onder andere de politie, scholen, wijkraden, ondernemers, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland hebben tot veel belangrijke reacties en inzichten geleid. Al deze reacties en inzichten zijn geanalyseerd en omgezet in een plan.

Opbrengst
De analyse laat zien dat inwoners en belangenorganisaties een duidelijke boodschap aan de gemeente meegeven: Meer eenduidigheid in voorrangsituaties op rotondes, obstakelaanpak op stoepen, een veiligere schoolomgeving en bewustwording van het eigen verkeersgedrag in woongebieden. Verder moeten de meest dringende infrastructurele knelpunten worden aangepakt en moet er beter vóór, maar ook na herinrichtingen worden gecommuniceerd over het gebruik van de nieuwe verkeerssituatie. Wethouder Rien Nagtegaal: “Katwijk streeft naar een goede balans tussen leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Met deze analyse hebben we een goed beeld waar we de komende periode samen met inwoners en belangenorganisaties op kunnen inzetten om de verkeersveiligheid in Katwijk verder te verbeteren. Dit begint eenvoudig bij onszelf door verkeersregels te respecteren in het belang van de leefomgeving en de veiligheid. Verkeer, dat zijn we tenslotte zelf!”

Prioriteit aan zes thema’s
In het verkeersveiligheidsplan zijn zes thema’s met concrete acties opgenomen, waar de gemeente samen met andere partijen zich de komende jaren met prioriteit op zal richten: 

– Thema 1: aanpak fietsveiligheid, onderzoek naar voorrang op rotondes

– Thema 2: obstakelaanpak ‘Troep van de stoep’

– Thema 3: aanpak veiligheid schoolomgeving

– Thema 4: aanpak snelheid in 30 km gebieden

– Thema 5: aanpak infrastructurele knelpunten

– Thema 6: centraal meldpunt infrastructuur, scherper ontwerpen en helder communiceren

Maatregelen
Voor de aanpak van deze thema’s is een maatregelenpakket opgesteld, waarin per thema concrete acties voor 2019 en 2020 zijn benoemd, die samen met betrokken partijen zoals VVN, de Fietsersbond, de Participatieraad Katwijk en de scholen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan een onderzoek naar de voorrang op rotondes, inventarisatie van obstakels op stoepen, een pilot met een integrale aanpak van de schoolomgeving op een basisschool, een campagne om bewustwording van het eigen verkeersgedrag in woongebieden te vergroten en een analyse op enkele van de belangrijkste infrastructurele knelpunten in Katwijk.

Planning
Dit plan wordt ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. De Raad wordt gevraagd om in te stemmen met de thema’s waarop het verkeersveiligheidsbeleid zich de komende jaren met prioriteit op zal richten en op het maatregelenpakket voor 2019 en 2020. Na vaststelling in de raad, welke in het 4e kwartaal wordt verwacht, kan met de uitvoering van het plan worden gestart.

Voortschrijdend plan
Het verkeersveiligheidsplan is een voortschrijdend plan: elk jaar wordt het geëvalueerd met de stakeholders. Dit gebeurt aan de hand van een jaarlijks samen te stellen voortgangsrapportage vanaf 2020. Daarin wordt opgenomen welke activiteiten uitgevoerd zijn, welke op stapel staan en welke niet of later uitgevoerd worden. Daarnaast wordt elk jaar met stakeholders bekeken of nieuwe activiteiten moeten worden toegevoegd. De voortgangsrapportage wordt voorgelegd aan college en raad.

Persbericht gemeente Katwijk

 

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X