Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/ChristenUnie /RijnGouwelijn door gemeenteraad Katwijk voorzien van noodrem

Blog

RijnGouwelijn door gemeenteraad Katwijk voorzien van noodrem

In de laatste raadsvergadering van de “oude” gemeenteraad heeft de gemeenteraad strak vastgehouden aan een ontbindingsclausule in het geval de RijnGouwelijn West (RGL-West) in de gemeente Katwijk niet verantwoord inpasbaar zou zijn. Een amendement van de ChristenUnie om tot ontbinding van de Bestuursovereenkomst RGL-West te komen werd raadsbreed gesteund; dat gold ook voor een amendement van GemeenteBelangen om de raad zich te laten uitspreken over het nog vast te stellen toetsingskader. Dankzij intensief vooroverleg tussen wethouder Wim de Jong en Gedeputeerde Asje van Dijk kon al ter vergadering worden geconcludeerd dat de wijziging van de bestuursovereenkomst door de gedeputeerde met positief advies aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

Met het besluit van 8 juni 2009 om akkoord te gaan met de komst van de RGL in Katwijk heeft de gemeenteraad een strategie ingezet, die nu succesvol kon worden afgerond. Door zich positief op te stellen jegens de RGL plannen van de Provincie ontstond de ruimte om te verlangen dat de gemeenteraad zelf kon beoordelen of de inpassing van de RGL op verantwoorde wijze mogelijk zou zijn. Er was alle reden voor deze eis, omdat er grote zorgen waren ten aanzien van verkeersveiligheid, geluids- en trillingoverlast, verkeerscirculatie, bereikbaarheid en groenvoorzieningen. Het Nader Onderzoek van december 2009 kon deze zorgen niet wegnemen. Een verdergaand onderzoek uitmondend in het Voorlopig Ontwerp zal pas over 1 tot 1,5 jaar wel de gewenste duidelijkheid moeten kunnen geven.

De Provincie wilde niettemin vóór 1 maart 2010 met de gemeente Katwijk een Bestuursovereenkomst RGL-West sluiten. Al in de commissievergaderingen bleek de gemeenteraad van Katwijk vastberaden om dat alleen te doen als de raad de mogelijkheid bleef behouden om zelf te beoordelen of de inpassing van de RGL-West verantwoord plaats zou kunnen vinden. Als het antwoord daarop negatief zou luiden diende de gemeente Katwijk de mogelijkheid te hebben ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

In vele stappen is de afgelopen twee maanden naar de definitieve tekst van de Bestuursovereenkomst toegewerkt, met als voorlopige finale het besluit van de

raad op 18 februari. De gemeenteraad stemde in met de wens van de gedeputeerde om de eventuele ontbinding in te kaderen in een daaraan voorafgaande overlegstructuur. Ook gaf de raad duidelijk aan constructief mee te willen werken aan de totstandkoming van de RGL-West in een sfeer van onderling vertrouwen en respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden. Hiermee kreeg wethouder Wim de Jong loon naar werken, nu hij aan het slot van zijn wethoudersloopbaan dit in alle opzichten moeilijke dossier kon afronden. Het laatste woord is nu aan Provinciale Staten om in te stemmen met de door Katwijk gevraagde wijziging.

Een wanklank vormde de bijdrage van VVD-lijsttrekker Anita van Ginkel; zij was de enige tegenstemmer op 8 juni 2009. Hoewel zij voor de amendementen van ChristenUnie en GemeenteBelangen stemde (“ik wil elke denkbare stok tussen de spaken van het wiel dat RGL heet steken”) verweet zij alle andere raadsleden “draaien” omdat ze eerst tegen de RGL waren en daarna voor. Niet alleen gaat dat verwijt volledig voorbij aan het feit dat de Provincie de RGL dan toch had doorgezet maar dan zonder inbreng van Katwijk, maar het diskwalificeert ook de integere inbreng van haar fractiegenoot Eco van Efferink. Die heeft dat duidelijk niet verdiend. Van Efferink heeft – zoals het een politicus betaamt – binnen de gegeven mogelijkheden met de andere partijen gezocht naar het maximale om de belangen van de inwoners van Katwijk te beschermen. Als het aan Anita van Ginkel lag, had Katwijk zonder enige inbreng moeten toekijken hoe de RGL-West wordt aangelegd. Nu al is duidelijk dat de strategie van de raad tot betere waarborgen leidt dan wanneer Katwijk zichzelf buitenspel had gezet.

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X