Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Stelling 6: In Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn en de gemeente voert hier actief beleid op

Blog

Stelling 6: In Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn en de gemeente voert hier actief beleid op

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op zaterdag 5 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat gaat de politieke redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorleggen over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

Hieronder de antwoorden van de deelnemende partijen op de vijfde stelling:

‘In Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn en de gemeente voert hier actief beleid op.’

De volgorde is op basis van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA

EENS/ONEENS

Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, omdat ieder mens telt. Respect en saamhorigheid zijn voor het CDA belangrijke waarden. Dat geldt voor álle mensen en alle groepen in onze samenleving. We staan niet allemaal op dezelfde manier in het leven. Dan is het alleen maar goed om over die verschillende gezichtspunten met elkaar in gesprek te zijn, juist onder en met jongeren. Het moet veilig zijn om een eigen identiteit te hebben. Het CDA ziet voor de gemeente een rol in voorlichting: op scholen, in en met jongerencentra en bij sportverenigingen. Dankzij gesprek ontstaat begrip voor elkaar en respect voor verschillen.

ChristenUnie

EENS/ONEENS

De ChristenUnie vindt elke vorm van discriminatie fout omdat alle mensen door God geschapen zijn en als zodanig respect verdienen. Daarom is het goed dat we respectvol gedrag stimuleren via scholen, verenigingen en op straat. Het is belangrijk dat we elkaar aanspreken op gedrag dat niet respectvol naar anderen is. Wanneer er vanuit de samenleving goede plannen zijn om discriminatie tegen te gaan en onderling respect te bevorderen wil de ChristenUnie hier budget voor beschikbaar stellen.

SGP

EENS/ONEENS

De SGP vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente Katwijk. Dat geldt voor elke inwoner, met zijn eigen achtergrond. Geweld, pesten, vloeken of schelden hoort in onze gemeente niet thuis. De SGP zet zich in voor goede en bereikbare zorg. Juist als het even zwaar is, moet je professionele hulp kunnen ontvangen. Daarbij vindt de SGP keuzevrijheid ook belangrijk. Zorg kiezen die past bij jou achtergrond en voorkeur. Daarbij vindt de SGP het ook belangrijk dat we elkaar respecteren om hoe of wie we zijn, wat we geloven of belijden.  Wel moeten we oppassen voor selectieve verontwaardiging. Opkomen voor een bepaalde minderheid ten koste van een ander. Laten we daarin elkaar met respect behandelen en zoals de Bijbel dat mooi verwoord: “uw naasten lief te hebben als uzelf”.

GemeenteBelangen

EENS/ONEENS

Het is voor GemeenteBelangen van belang dat dit continu de aandacht krijgt. De vrijheid om te zijn wie je wil, is een groot goed in ons land. Aandacht voor bijvoorbeeld LHBTIQ+ is helaas nog steeds nodig om te laten zien dat iedereen kan en mag zijn, waar men zich prettig bij voelt. En vooral om te laten zien dat dit normaal is.

Hart voor Katwijk

EENS/ONEENS

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, maar juist zónder bemoeienis van de gemeente.

DURF

EENS/ONEENS

Het omgaan met verschillende mensen die ieder eigen opvattingen en achtergronden hebben, is cruciaal voor een samenleving waarin we elkaar respecteren. DURF wil met name via het onderwijs meer nadruk leggen op burgerschap en jongeren stimuleren om zich betrokken te voelen bij hun leefomgeving. Daarom zijn we ook warm voorstander van het referendum: met elkaar spreken, het publieke debat, dat is dé basis voor een samenleving van vrije burgers.

VVD

EENS/ONEENS

Wat de VVD betreft is het een vanzelfsprekendheid dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. In artikel 1 van onze Grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook niet is toegestaan. Daar staan wij vol voor. Tegelijkertijd zien we dat, zeker in streng-religieuze gezinnen, het soms lastig kan zijn om als jongere te zijn wie je wilt zijn. We blijven ons er daarom voor inzetten dat zij en anderen die nu nog niet volledig zichzelf kunnen zijn, dat in de toekomst wel kunnen, bijvoorbeeld door goede voorlichting in het onderwijs.

PvdA

EENS/ONEENS

De gemeente is van ons allemaal: iedereen moet zich hier thuis voelen.

De LHBTI-gemeenschap in Katwijk moet vrij, trots en veilig kunnen bestaan. Daarom geven we voorlichting op scholen en steunen we plannen voor een LHBTI-café.

Ook mensen met een (lichte) beperking moeten zich welkom voelen. Het is echt onacceptabel dat openbare plekken niet toegankelijk zijn. Daarom willen we in 2026 de meest toegankelijke gemeente van Nederland zijn.

Maar ook de vluchtelingen die we opvangen verdienen een warm welkom. We bieden taallessen aan, en geven mensen de kans om mee te doen in de samenleving. Zo wordt Katwijk écht een thuis.

KiesKatwijk

EENS/ONEENS

Dat is letterlijk zo in ons programma geformuleerd als een van uitgangspunten voor ons politieke handelen.

D66

EENS/ONEENS

D66 wil dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn, ook in Katwijk! Helaas is dat nog niet altijd het geval. Daarom heeft D66 er, samen met andere partijen, voor gezorgd dat de regenboogvlag op het gemeentehuis hangt op coming-out-day. Een belangrijk symbool waarmee we zeggen dat de gemeente Katwijk er voor iedereen is. Ook willen wij dat de gemeente actief kijkt hoe ze scholen en sportverenigingen kunnen helpen om LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk beter te maken. Zo wordt iedereen een beetje liever voor elkaar.

Jezus Leeft

EENS/ONEENS

Natuurlijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn maar de bijbel leert ons dat we ons dienen te bekeren
van onze verkeerde dingen.
Dus kom zoals je bent maar blijf niet zoals je bent en verander naar het beeld van God zoals HIJ jou daartoe geschapen heeft
opdat je zal wandelen in alle goeie werken die God jou laat zien.
Jezus Leeft zal hiertoe een actief beleid voeren zodat Katwijk een dorp zal zijn waar mensen God liefhebben en elkaar lief zullen hebben.

 

Benieuwd naar de andere (komende) stellingen? Klik dan hier!

Geschreven door: Politieke redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X