Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Stand van zaken bouwplan jongerencentrum De Schuit (UPDATE)

Blog

Stand van zaken bouwplan jongerencentrum De Schuit (UPDATE)

 Update: Gemeente in gesprek met omwonenden De Schuit over toekomst jongerencentrum

De gemeente is in gesprek gegaan met omwonenden van jongerencentrum de Schuit. Onderwerp van gesprek was een aantal onderzoeken dat het college het afgelopen jaar heeft gedaan. Dit vanwege een eerder voorgesteld bouwplan voor het jongerencentrum dat door het college is teruggenomen in de commissie Welzijn van juni 2008.

Het college wil het jongerencentrum verbouwen tot een multifunctioneel centrum dat gelijktijdig onderdak kan bieden aan 12- tot 16-jarigen en aan 16+. Het jongerenwerk in Katwijk is namelijk van oudsher gebaseerd op het principe: ‘van, voor en door jongeren’ en dit betekent dat de oudere jeugd de jongere jeugd begeleidt. Deze verantwoordelijkheid is goed voor hun ontwikkeling. Daarnaast stimuleert deze constructie de binding met het centrum en het vrijwilligerswerk onder jongeren.

Het huidige gebouw van de Schuit biedt echter onvoldoende plek om dit te kunnen realiseren. Bovendien voldoet het pand niet meer aan de huidige eisen. Tijdens de gesprekken met omwonenden van de Schuit in Kerkelijk Centrum ’t Anker aan de Voorstraat zijn de onderzoeksresultaten toegelicht; de draagkracht van de organisatie van De Schuit, mogelijke alternatieve locaties en tot slot een de mogelijkheden voor inpandige en minder ingrijpende verbouwingen.

 

Tijdens de gesprekken is ook heel duidelijk de brede overlastproblematiek in het centrum naar voren gekomen. Toelichting op onderzoeksresultaten Allereerst is onderzocht of de Schuit een organisatie is die het waard is om in te investeren. Een onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door twee docenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Hun conclusie is dat het bestuur van de Schuit krachtig en professioneel is en open staat voor veranderingen. Ook raden zij aan om zo snel mogelijk iets te doen aan de huisvesting van het jongerencentrum. Acht locaties in het centrum van Katwijk zijn onderzocht op de mogelijkheden. Het gaat hier om de volgende locaties: De Redschuur, Visserijschool, Andreasplein, Gemeentewerf, Strandplein, Secr. Varkevisserstraat, Baljuwplein (in combinatie met de bibliotheek) en het zwembad. Geen van deze locaties is op korte termijn beschikbaar.

 

 Tot slot is bekeken of er mogelijkheden zijn om inpandig te verbouwen, terwijl toch aan de uitgangspunten uit het jeugdbeleid kan worden voldaan. Er zijn drie ontwerpen bekeken. Het eerste ontwerp is een aaneenschakeling van de kleine en de grote zaal. Het tweede ontwerp gaat uit van een aanpassing van de grote zaal in het achterste deel. Het derde ontwerp is gebaseerd op een aantal inpandige verbouwingen en een beperkte uitbreiding. Aan alle ontwerpen kleven voor- en nadelen. Belangrijkste nadelen zijn dat alle alternatieve ontwerpen twee in- en uitgangen bevatten. Dit heeft uit veiligheidsoverwegingen niet de voorkeur. Daarnaast kan het gewenste programma van eisen (volgens de uitgangspunten van het jeugdbeleid) niet of nauwelijks gerealiseerd worden. Het monumentale karakter van het huidige pand zal bovendien verdwijnen doordat een groot deel van het gebouw gesloopt moet worden.

 

Een voordeel van de inpandige varianten is dat het straatbeeld minder ingrijpend zal veranderen als het gaat om het groen en het parkeren van fietsen. Planning Het college werkt er naar toe om de verbouwing van de Schuit in de commissie Welzijn van november opnieuw met de raadsleden te bespreken.

 

 Wethouder Vingerling: “De komende weken vinden nog meer gesprekken plaats met omwonenden, maar ook met andere belanghebbenden zoals jongerenwerk, de politie en jongeren zelf. Pas daarna zullen we opnieuw een voorstel doen aan de commissie Welzijn. We willen een oplossing kunnen bieden die recht doet aan het jeugdbeleid en aan de wensen van jongeren, maar ook aan de leefomgeving van de directe omwonenden.”

Persbericht Gemeente Katwijk

 

Hieronder de brief van de gemeente Katwijk aan omwonenden jongerencentrum De Schuit m.b.t. stand van zaken verbouwing verstuurd op 7 september 2009.

Stand van zaken bouwplan jongerencentrum De Schuit

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u informeren over de voortgang van de plannen rond de verbouwing van jongerencentrum De Schuit, Voorstraat 59. De gemeente wil het jongerencentrum graag verbouwen tot een multifunctioneel, door meerdere organisaties te gebruiken centrum. De centrale ligging van de locatie in het centrum van Katwijk aan Zee is daarbij van grote waarde voor het jongerenbeleid van de gemeente Katwijk. Het huidige gebouw voldoet bovendien niet meer aan de huidige eisen die aan een modern jongerencentrum gesteld worden. Het heeft een tijd geduurd voordat we u hierover weer iets konden melden. Een eerder voorgesteld bouwplan van het college is na behandeling in de raadscommissieWelzijn van juli 2008 door het college op dat moment teruggetrokken. We hebben ons daarna beraden op de situatie en de kritiekpunten van omwonenden en commissieleden uitgewerkt in een vervolgaanpak. Deze aanpak bestaat uit de volgende onderzoeksvragen: -Zijn andere locaties mogelijk? -Hoe is de draagkracht van de organisatie van De Schuit? -Welke mogelijkheden zijn er voor een inpandige verbouwing? -Welke maatregelen zijn nodig om overlast voor omwonenden te voorkomen? Het zorgvuldig onderzoeken en uitwerken van bovenstaande vragen heeft veel tijd gekost. Alternatieve locaties zijn uitvoerig bekeken, verschillende aanvullende ontwerpen zijn gemaakt en doorgerekend. De organisatie van De Schuit is door een onafhankelijk bureau getoetst op hun beleid en draagkracht en overlast beperkende maatregelen voor de omgeving zijn in kaart gebracht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitwerken van de genoemde onderzoeken. Zodra dit afgerond is zullen wij u over de uitkomsten nader informeren en krijgt u uitdrukkelijk de gelegenheid uw opmerkingen in te brengen. Naar verwachting vindt dit eind september plaats. Daarna zullen wij een raadsvoorstel maken voor de commissieWelzijn waarin we de commissieleden zullen adviseren over de toekomst van het gebouw van jongerencentrumde Schuit. Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Burgemeesters en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester, Drs. E. Stolk Drs. J.Wienen

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Laat een reactie achter

X