Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 3: Verkeersveiligheid fietsers

Blog

Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 3: Verkeersveiligheid fietsers

We zijn alweer toe aan de laatste stelling voorafgaand aan het Kattuk.nl Jongerendebat donderdagavond in De Schuit. 

De vraag van vandaag gaat over: Verkeersveiligheid voor fietsers binnen de bebouwde kom

In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom. In Leiden en Oegstgeest en veel andere gemeenten hebben ze dat wel. Onduidelijk? Ja, maar gemeenten mogen dit zelf bepalen. Veel jongeren zijn volledig afhankelijk van de fiets om ergens te komen. Om de veiligheid van fietsers te bevorderen adviseert de Fietsersbond om fietsers wel voorrang te geven op rotondes binnen de bebouwde kom. Steekproeven door vrijwilligers Kattuk.nl wijzen uit dat minimaal 1 op de 3 auto’s geen richting aangeeft bij het verlaten van een rotonde. Uit interviews met jongeren blijkt dat ze op rotondes in Katwijk regelmatig bijna van de sokken worden gereden door auto’s die afslaan zonder richting aan te geven.

Daarom de stelling:  Bent u voor of tegen voorrang voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in Katwijk?

VOOR: Wat gaat u verder doen om de vogelvrije status van fietsers op Katwijkse rotondes op te lossen voordat er doden vallen?

TEGEN: Wat gaat u dan doen om de vogelvrije status van fietsers op Katwijkse rotondes op te lossen voordat er doden vallen?

Hierna de reacties van alle 12 partijen…

Morgenochtend stellen we de deelnemers aan het debat aan je voor. Klik hier voor meer info over het debat en de overige stellingen.

Lijst 1: CDAadger

Antwoord door: Adger van Helden (lijsttrekker)

Goed dat dit probleem wordt aangekaart en is onderzocht door de jongeren. Het CDA heeft de afgelopen maanden meer vragen gehad hierover. Wij willen de (snel-)fietsroutes versterken en veiliger maken, onder andere door fiets- en autoverkeer te scheiden of met fietsstraten waar de auto te gast is. Het CDA wil nader onderzoeken waar fietsers binnen de bebouwde kom voorrang kunnen krijgen, bijvoorbeeld op rotondes. Wij bepleiten voor strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken. Tegelijkertijd draagt de gemeente zorg voor veilige routes en oversteekplaatsen, waardoor kinderen in staat zijn zelf veilig hun weg te vinden. 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

Lijst 2: ChristenUnie 

Gerard ChristenUnie

Antwoord door: Gerard Mostert (lijsttrekker)

De veiligheid van de fietser moet het uitgangspunt zijn. In beginsel is de ChristenUnie voorstander van een voorrangspositie van voetgangers en fietsers binnen de bebouwde kom. In de praktijk blijkt echter dat voorrang voor fietsers op rotondes juist de veiligheid van de fietser in gevaar brengt, omdat die fietser dan minder geneigd is goed uit te kijken. Helaas is voorrang hebben niet hetzelfde als voorrang krijgen! Voorrang voor fietsers moet dus altijd samengaan met een op veiligheid gerichte inrichting van de rotonde. Zelfs dan – zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken – levert voorrang voor fietsers geen veiligheidswinst op. Zoals zoveel gedragsproblemen is oplossen een mentaliteitskwestie, waarbij het juiste gedrag bevorderd kan worden door bewustwordingscampagnes en elkaar aan te spreken.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter
Instagram 

Lijst 3: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

TEGEN
Jan v dam

Antwoord door: Jan van Dam (nr. 8 op de lijst) 

Wat gaat u dan doen om de vogelvrije status van fietsers op Katwijkse rotondes op te lossen voordat er doden vallen?

Wij zijn van mening dat de vogelvrije status van fietsers in gemeente Katwijk wel mee valt. Wel zijn we van mening dat er kritieke punten zijn waar aandacht voor veiligheid echt nodig is. Denk dan aan de brouwerstraat of de inpassing van de westerbaan op het bosplein. Daarnaast is de verkeerssituatie in onze dorpen wel anders dan die in Leiden en omstreken. Een vergelijk daartussen gaat ons inzien dan niet op. Wel zijn we van mening dat we voortdurend op moeten blijven letten op kritieke zones. Innovaties ter bevordering van bereikbaarheid, doorstroom en veiligheid zijn ons inzien altijd een maatwerk oplossing. Voorrang voor fietser op rotondes gaat hier wat ons betreft dus ook voorbij aan het zorgvuldige maatwerk, wat weer de nodige risico’s met zich meebrengt.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter

Lijst 4: GemeenteBelangen (GB)

AmyGuijt_resized_1

VOOR

Antwoord door: Amy Guijt (nr. 6 op de lijst)

GemeenteBelangen is voor een gemeente waarin de auto het meest ondergeschikte vervoersmiddel is en waarbij er meer aandacht gaat naar fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en moeten dan ook beschermd worden. Hen voorrang verlenen boven het autoverkeer op rotondes, maar ook in de woonwijken is een stap in de goede richting vindt ook de fietsersbond. Het geven van één concreet actiepunt om de vogelvrije status van fietsers direct op te lossen is lastig. Het creëren van meer verkeersveiligheid voor fietsers kan op verschillende manieren, zoals door het scheiden van fietspaden van de rijbaan, het creëren van meer vrijliggende veilige fietsroutes en meer handhaving op roekeloos rijden. Maar ook door het stimuleren van de fiets en het aanbieden van bijvoorbeeld cursussen e-bike beheersing voor ouderen. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat de veiligheid van alle fietsers toeneemt naarmate er meer mensen fietsen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 5: Hart Voor KatwijkAnita van Ginkel, lijsttrekker Hart Voor Katwijk Lijst 5

VOOR

Antwoord door: Anita van Ginkel (lijsttrekker)

Fietsers zijn zwakkere verkeersdeelnemers dus binnen de bebouwde kom zouden ze wat Hart Voor Katwijk betreft voorrang moeten krijgen, in omliggende gemeenten is dat al zo.

En vanuit de fietser gezien is het natuurlijk wel lekker als ze door kunnen fietsen, zeker met regen .

Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat geen voorrang soms veiliger is. Daarom vinden we het nóg veiliger als fietsers oversteken ruim vóór de rotonde.
Ook zijn rotondes met vrij liggende fietspaden veiliger maar daarvoor helaas niet altijd ruimte.

Hart Voor Katwijk wil daarom goed kijken bij aanleg van rotondes en fietspaden hoe het veiliger kan.

Website
Kandidatenlijst
verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 6: VVDNico van Hoogdalem (HD)

VOOR

Antwoord door: Nico van Hoogdalem (lijsttrekker)

De VVD Katwijk is in principe VOOR, maar wel met de volgende toelichting.

Vóór deze stelling is in overstemming met wat in onze regio gebruikelijk is. Maar: Verkeer op een rotonde, fiets of auto, heeft gewoon voorrang op verkeer dat de rotonde op wil, ook op de fietsstrook of het fietspad langs de rotonde, en fietsers die auto’s rechts inhalen, hebben dat ook op afrijdende auto’s. Maar in Katwijk zijn veel rotondes zo aangelegd dat het fietspad een afrit van de rotonde kruist, dan staan er haaientanden op zo’n fietspad. Weg voorrang voor fietsers. Dat mag bij een kruising, maar er staan ook haaientanden waar een fietser niet kan zien dat hij een weg kruist (bv. Parklaan/Drieplassenweg, afrit Boslaan, rotonde Sandtlaan). Op die plaatsen aanpassen dus, borden plaatsen “voorrang gewijzigd, fietsers hebben voorrang”, en handhaven, totdat de boodschap overkomt. Nieuwe rotondes fietsvriendelijk aanleggen. Maar het kan niet overal, en we willen geen toestanden met twee rijrichtingen voor fietsers, zoals bij het LUMC in Leiden.

Website
kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma ( Download)
Facebook
Twitter

Lijst 7: Partij Van De Arbeid (P.v.d.A.)

Matthijs van Tuijl

VOOR

Antwoord door: Matthijs van Tuijl (lijsttrekker)

Wanneer je in Leiden fietst zie je dat auto’s meer opletten, wanneer je in Katwijk fietst zie je dat auto’s dat echt veel minder doen. En zelfs als je lopend oversteekt bij een zebrapad lijken veel automobilisten niet te willen stoppen. Dus we moeten het omdraaien: als fietsers en voetgangers voorrang hebben, gaan automobilisten meer opletten. En als een rotonde misschien te groot daarvoor is, zoals op de Zeeweg, dan moeten we ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers auto’s niet kruisen op de rotonde. Dat kan door de fiets- en voetgangersweg net iets verleggen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram 

Lijst 8: Democraten 66 (D66)D66KatwijkRalfBoland

VOOR

Antwoord door: Ralf Boland (lijsttrekker)

D66 zet de fiets op nummer één en voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom is goed voor de mobiliteit van fietsers. Wat we heel jammer vinden is dat het niet veiliger is. Ook als je voorrang hebt, kun je van de sokken gereden worden. Zeker bij ingewikkelde rotondes, zoals de Zeeweg, maken automobilisten vaak fouten. Ze geven geen richting aan of snijden een rijstrook af. Er zijn ook wegmisbruikers. Die zullen vast geen voorrang geven, ook niet als je het wel hebt. Als fietser is het dus oppassen geblazen. Je verliest het altijd van een auto. 

We kiezen toch voor, omdat we voorrang voor fietsers op rotondes willen onderzoeken. We zullen voor de veiligheid aanpassingen moeten doen aan de inrichting van veel rotondes. Het zal niet genoeg zijn een paar haaientanden te plaatsen. Om hier een goed besluit over te kunnen nemen, moet het eerst onderzocht worden. 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 9: KiesKatwijk

Rozemarijn Dees

VOOR

Antwoord door: Rozemarijn Dees (nr. 2 van de lijst)

KiesKatwijk is een fietspartij. We geven voorrang aan de fietsers, we willen meer (parkeer)voorzieningen en betere fietspaden. Binnen de bebouwde kom zouden fietsers voorrang moeten krijgen op rotondes, want het gegeven dat de buurgemeenten andere regels hanteren zorgt voor gevaarlijke situaties. Maar je moet de zaak breder bekijken en het niet alleen hebben over voorrang op rotondes.

Bij de inrichting van infrastructuur dient het scheiden van verkeersstromen centraal te staan, met name daar waar confrontaties optreden zoals bij oversteekpunten en kruisingen. De Zeeweg en Hoorneslaan vormen barrières voor fietsverkeer in de Noord-Zuid richting. Meer fietstunnels zijn zowel in het belang van de doorstroming van fiets- en autoverkeer als in het belang van de verkeersveiligheid. In de richting Oost-West wordt de situatie rond het oversteken van de Meeuwenlaan en Julianalaan steeds problematischer voor fietsers. Er komen steeds meer fietspaden met tweerichtsverkeer die echter onvoldoende breedte hebben. KiesKatwijk heeft een voorkeur voor fietspaden met eenrichtingsverkeer. 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 10: JEZUS LEEFT Dylan Jezus Leeft

VOOR

Antwoord door: Dylan Savodji (lijsttrekker)

Allereerst zullen er minder ongevallen plaatsvinden door fietsers voorrang te geven op alle rotondes binnen de bebouwde kom in Katwijk. Dit blijkt inderdaad als je kijkt naar Oegstgeest Leiden. Naast de verkeersveiligheid is het een comfort door de betere doorstroming van het fietsverkeer. Zelf merk ik het al als ik met de bus/auto naar school wil, maar het is druk op de weg naar Leiden. Dan pak ik veel liever de fiets om sneller op mijn eindbestemming te komen. Hierdoor zal ook het fietsgebruik in onze gemeente ook aangemoedigd worden. Tegelijkertijd zal het wat hinderlijker zijn om met de auto binnen de bebouwde kom te rijden. Kortom, het is prima in te voeren als je ons vraagt, maar we moeten als gemeente wel willen. Elke automobilist kent de verkeersregels en haaientanden zijn niet zo moeilijk te herkennen. Het zal even wennen zijn in het begin, maar het is wel mogelijk.

Website 
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 11: De Lokalen (DL)DSC06835

TEGEN

Antwoord door: Marcel van Tol (nr. 4 van de lijst)

Natuurlijk gaan bij iedereen gevoelsmatig de handen op elkaar als je leest dat besloten wordt om de fietser voorrang te geven boven het autoverkeer. Dat geldt dan zeker ook wat betreft het voorrang geven aan fietsers op rotondes, waarmee de gemeente Katwijk hetzelfde verkeersbeleid zou gaan voeren als buurgemeenten Oegstgeest en Leiden. Dat voorkomt verwarring als je de gemeentegrens passeert als verkeersdeelnemer. Maar in de praktijk, zo blijkt uit onderzoek, levert deze voorrang voor fietsers, en ook voetgangers, op rotondes juist veel meer ongelukken op. De doorstroming voor het autoverkeer op de rotonde vermindert. Het heeft ook nadelige milieueffecten (meer brandstofverbruik, hogere uitstoot schadelijke stoffen en meer geluidshinder). Op rotondes buiten de bebouwde kom, of met een andere wegbeheerder (provincie) hebben fietsers ook geen voorrang. De Lokalen gaan dus voor echte veiligheid en niet voor schijnveiligheid voor de fietsers en voetgangers op de rotonde.

Wat gaat u dan doen om de vogelvrije status van fietsers op Katwijkse rotondes op te lossen voordat er doden vallen?
Voor de duidelijkheid, er is geen vogelvrije status van fietsers op Katwijkse rotondes. Belangrijk is wel dat er duidelijker moet worden gecommuniceerd dat autoverkeer op rotondes voorrang heeft op fietsers en voetgangers en dat ze daarvan ook gebruik moeten blijven maken. Juist door het als automobilist voorrang geven aan de fietser of de voetganger op de rotonde zaait men verwarring bij alle verkeersdeelnemers, hoe aardig het gebaar ook is. Want waar je het als fietser of voetganger bij een ander moment ook verwacht, kan die automobilist op de rotonde dan juist wel van zijn recht op voorrang gebruik maken.  

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter 

Lijst 12: DURF

Sonny Durf

TEGEN

Antwoord door: Sonny Spek (lijsttrekker)

De fietsveiligheid is voor DURF van het allergrootste belang en toch willen wij dat fietsers geen voorrang krijgen op rotondes. Tegenstrijdig? Het klinkt als een aantrekkelijke maatregel om kwetsbare mensen in het verkeer te beschermen, maar in de praktijk blijkt het vaak juist het tegenovergestelde effect te hebben. 

Het staat als een paal boven water dat rotondes de voorkeur genieten boven doorsnee kruispunten. De kans op een ongeluk is vele malen groter op een kruispunt dan op een rotonde. De vraag is echter hoe op rotondes moet worden omgegaan met de positie van fietsers. Uit onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen op rotondes met voorrang voor fietsers ruim twee keer zo hoog is dan als dit niet het geval is. Verder onderzoek geeft hier twee redenen voor aan: Automobilisten zouden onterecht menen voorrang te hebben en er zou sprake kunnen zijn eventuele verwarring door het hoge aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij een rotonde. Ook kan deze verwarring voortkomen uit de verschillen die zitten tussen verkeerssituaties in de gemeente (binnen of buiten de bebouwde kom of tussen verschillende kernen bijvoorbeeld). Wij hopen dat beslissingen op dit gebied vooral op basis van onderzoek worden genomen!

Bns volledige artikel hierover: https://www.rtvkatwijk.nl/2018/02/durf-kies-voor-een-veilige-situatie-voor-de-fietser/ 

Verder onderzoek: SWOV (2012). Rotondes. SWOV-factsheet, januari 2012. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

 

Geschreven door: Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X